http://xem.vn/new/18904
Trung: Người ta nói
Trung: Không lẻ chịu F.A hoài thế này sao
Trung: cuộc sống mà, không đòi hỏi bạn phải là ai <3
Trung: =))
Trung: Không kịp giải thích thì phải vào viện.
1