BẤT QUY TẮC
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Tạp chí xả Buồn | Tra cứu động từ bất quy tắc | Tra cứu doanh nghiệp | La bàn phong thủy | Thước lỗ ban