Đối vui: Đố bạn có bao nhiêu cái chân trên sàn?

Góp ý