SỐNG MỘT KIẾP NGƯỜI, BÌNH AN LÀ ĐƯỢC... 2 bánh 4 bánh, đi được là được. Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được. Người x.ấ.u người đẹp, dễ coi là được. Người gi.à người trẻ, miễn khỏe là được. Ông xã về trễ, miễn vềXem thêm là được. Bà xã c.àu nh.à.u, thương mình là được. Con ngoan con qu.ấy, biết nghe lời là được. An lành b.ệ.nh t.ậ.t, miễn lớn là được. Tiến sĩ cũng được, b.á.n rau cũng được. Sau khi trưởng thành, sống tốt là được. Hàng hiệu hay không, mặc được là được. Tất cả phiền n.ã.o, biết x.ả là được. Kiên trì cố chấp, biết buông là được. Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được. Không phải có tiền, muốn gì cũng được. Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được. Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được. Tích đức t.u thân, ăn năn là được. Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được. Ai đúng ai sai, Trời biết là được. Mọi người đều tốt, như thế là được. Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Khó khăn chồng chất, miễn cố là được. Nói nhiều như vậy, hiểu được là được. Vẫn còn chưa hi

Góp ý